ARKIV - TIDIGARE MEN AKTUELLA ARTIKLAR

 

Vänsterpartiet säger nej till utökad bergtäktsverksamhet i Kållered

18-04-03

Vid senaste kommunstyrelsemötet 28 mars var bl.a. bergtäktsverksamheten i Kållered och dess utökning upp på dagordningen. Då miljönämnden i kommunen tidigare skickat in ett svar som tydligt redovisade vad en utökad verksamhet skulle innebära ansåg Vänsterpartiet att detta extra yttrande var onödigt. Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade alltså på avslag. Läs mer

 

Vänsterpartiet Mölndal hade årsmöte den 4 februari.

18-02-05

 

På bilder ser vi Distriktsordförande Pia Jacobsen och Lars Selin ordf i Mölndal.

Ett årsmöte som präglas av att det är ett  valår och att debatten är på gång.

Ett stort engagemang visades över den verksamhet som har varit och framförallt det nya året 2018. Debatten gick hög när man diskuterade åtgärder inför det kommande valet den 9 september. Läs mer

 

Kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-25

17-11-02

Kommunstyrelsens sammanträde innehöll även idag Budget 2018 samt plan 2019-2020. Denna punkt brukar inte debatteras i större grad under kommunstyrelsens sammanträde, utan debatten tas i Kommunfullmäktige. Budgetberedningens förslag antogs. Moderaterna och Liberalerna hade egna förslag till budget som de presenterade på dagens sammanträde. Men först inleddes dagens sammanträde med tre informationspunkter. Läs mer

 

Rapport från Kommunstyrelsens sammanträde 27/9 2017

17-10-02

Vänsterpartiet har avvikande åsikt vad gäller grönstråk mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka. Vänsterpartiet anser att grönstråket ska vara ett riksintresse och även att den ursprungliga föreslagna dragningen (västliga läget) är den dragning som motsvarar de kvalitéer som ett grönstråk och friluftsliv kräver. Detta då grönstråket ska vara funktionellt både för flora, fauna och friluftsliv. Änggårdsbergen är bl.a. ett stort skogsområde i Fässbergs socken i Mölndals kommun. Läs mer

 

Rapport från Kommunstyrelsens sammanträde 30 aug

17-09-03

Så var politiken på gång efter sommaruppehållet. Sammanträdeslistan var inte särskilt lång denna dag, men hade intressanta punkter. Bl.a. han nämnas: Ärendet med Gunnebo där äldre investeringar behövde överföras från Gunnebo till kommunstyrelsen, gällde att bolaget inte får äga egendom utan den ska ägas av staden. Detta föranledde behovet att göra denna förändring. Ärendet har omnämnts även i Mölndals-Posten skriver Marie Lindqvist (V) i rapporten. Läs mer

 

Rapport från Kommunstyrelsen 7 juni. Extraärende tas upp innan Kommunfullmäktige 21 juni

17-06-16

Kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni skulle varit terminens sista, men det blev istället det näst sista då några extra ärenden kommer att behöva behandlas innan Kommunfullmäktige 21 juni. Men sammanträdet den 7 juni innehöll en stor mängd punkter - 43 stycken. I denna digra skörd av ärenden fanns en salig blandning bl.a. planuppdrag för bostäder, budget för 2018 och några motioner. Skriver Marie Lindqvist i denna rapport. Läs mer

 

Nooshi Dadgostar (V) besökte Mölndal och talade om bostadspolitik

17-05-30

På ett välbesökt möte på Villa Aurora diskuterades bostadspolitikens utveckling. Hur har bostadspolitiken ändrats och varför spelar det roll för hur många bostäder som byggs? Vad har vi i Sverige egentligen för bostadspolitiskt mål? Vi gick igenom vilka krav Vänsterpartiet driver, hur många av dom som ligger i statsbudgeten idag och vad mer vi kan göra. Vi avhandlade allt från höga bostadspriser, byggande av fler hyresrätter och hur vi får ökad jämställdhet i boendet. Läs mer

 

Vi har råd att inte fatta orimliga beslut om ensamkommande

17-04-20

Inlägget i frågan om åldersuppskrivningarna av ensamkommande barn som två socialsekreterare initierade i MP förra veckan, har resulterat till ett debattinlägg. När social- och arbetsmarknadsnämnden fattade sitt beslut den 20 december reserverade sig undertecknad - Jerker Halling (V) - tillsammans med Kader Hamakarim (MP), mot beslutet. Reservationen lät så här: Läs mer

 

Vänsterpartiet Mölndals årsmöte är verkligen engagerande och aktivt

17-01-29

En aktiv och livlig debatt präglade årsmötet. Medlemsantalet är stabilt och partiets utveckling lovar inför kommande val att opinionssiffrorna ökar. I verksamhetsplanen ställs större krav på större aktiviteter inför 2018 års val. Till ordförande för att hålla årsmötet valdes Pia Jacobsson från Kungälv. Lars Selin omvaldes som ordförande för ytterligare ett år. Läs mer

 

Här är Vänsterpartiet Mölndals propagandacykel, en elcykel

2016-12-13

Vi försöker vara ute på lördagar, nu senast den 10 dec i Mölndals centrum, säger ordf. för V Mölndal Lars Selin. Alberts Torg är vanligast, men vi ska pröva andra ställen i kommunen. Lindome, Kållered till exempel. Vi bjuder på kaffe eller, som på bilden, glögg. Något som är bra med cykel är att inte behövs tillstånd till att ställa upp den. Så det går att göra utmärkt att göra spontan aktioner. Läs mer

 

Vi vill korta arbetstiden för dem som jobbar helt eller delvis på natten

16-10-18

Vänsterpartiet Västra Götaland har i budget för 2017 konkreta personal-satsningar inom vården. Kortare arbetstid för dem som jobbar helt eller delvis på natten, för att sänka sjukfrånvaron och för att kunna rekrytera och behålla personal. Vänsterpartiet vill höja ingångslönerna i de kvinno- dominerade vårdyrken som kräver akademisk utbildning med ungefär 2000 kronor. Läs mer

 

Vänsterpartiet Västra Götaland: Slå inte sönder mödravården!

16-10-12

Sverige har en mödravård i världsklass. Överlämningen till förlossningen på sjukhusen fungerar utmärkt. 99 procent av föräldrarna är nöjda med sitt besök hos en barnmorska. Denna mödravård vill alliansen och Miljöpartiet slå sönder för att införa ett vårdval. De vill göra föräldrar och deras framtida barn till en vecka att tjäna pengar på. Vänsterpartiet reagerar kraftigt och kampanjar mot detta. Läs mer

 

Storsatsning på kortare arbetstid enligt Vänsterpartiet Västra Götalans budget för 2017

16-05-23

Vänsterpartiet presenterar sitt budgetförslag för 2017 och plan för 2018 och 2019. Förslagets tyngdpunkt är satsningar på hälso- och sjukvård, personalpolitik och kollektivtrafik. Det måste bli slut på de ständiga nedskärningar i sjukvården. Vi föreslår en skattehöjning med 10 öre, till en skattesats på 11,58 kronor. Västra Götalands budgetdebatt genomförs vid regionfullmäktige 13-14 juni 2016. Läs mer

 

Mölndals Energi köper ett tredje vindkraftverk

16-04-18

Mölndals Energi har 120 000 elkunder. De får enbart förnybar el som är tillverkad av vindkraft eller biobränslen. Förnybar el är det enda som detta bolag tillverkar och säljer, säger Jan Kronberg (V) styrelseledamot i Mölndals Energi. Att det är bra att bolaget nu bygger sitt tredje vindkraftsverk. Produktionen av vindkraft ökade i Sverige med 30 Procent 2015. Läs mer

 

Rapport från Bohusdistriktets årskonferens 20 mars

16-03-21

Det är alltid trevligt att träffa andra vänsterpartister och känna samhörigheten. Årskonferensen var förlagd på Folkhögskolan i Ljungskile. Ordförande för mötet var Xamuel från partistyrelsen. Han höll ett inspirerande tal om det politiska läget för vänsterpartiet. Pia Jacobsen och Håkan Berg blev omvalda som ordförande och styrelsen består av 7 ledamöter, rapporterar Lars Selin V ordf. Mölndal. Läs mer

 

I dag 1 februari tas äntligen stupstocken i sjukförsäkringen bort

16-02-01

Från och med idag kommer ingen att kastas ut ur försäkringen. Det är slut på den borgerliga politik som byggde på att hot om ekonomisk bestraffning efter administrativt satta tidsgränser skulle göra sjuka friska och arbetsförmögna. Svårt sjuka människor kan äntligen dra en lättnadens suck och räta på ryggen. Skriver Wiwi-Anne Johansson, talesperson i sjukförsäkringsfrågor (V). Läs mer

 

Gammal panna byggs om och Mölndals Energi blir helt fossilfritt

15-12-04

Gammal panna byggs om för att eldas med biobränsle. Styrelsen för Mölndals Energi har nyligen tagit ett steg till att all produktion i Mölndal av värme till fjärrvärmenätet skall vara fossilfri. All elproduktion är redan helt fossilfri. Det är riktigt kul att vara med och delta i en beslutsprocess som leder till att Mölndal nu tar ett avgörande beslut, säger Jan Kronberg (V) ledamot i Mölndals energis styrelse. Läs mer

 

Bostadsförsörjningsprogrammet för Mölndals stad

15-10-15-21-25 nov

Bostadsförsörjningsprogrammet som kommer upp till kommunfullmäktiges beslut den 21 oktober omfattar tiden 2015-2022, blev återremitterat. Saxar man i programmet så framgår att en uppföljning och revidering skall göras vartannat år. Programmet utgår från målen i Vision Mölndal 2022. För att uppnå målet om en befolkningstillväxt på 1,5% per år behövs bostadsbyggandet ligga på ca 500 lägenheter per år. Läs mer

 

Besvarad V-motion om avsiktsförklaring kring sammankoppling av projekten Mölndals centrum och Forsåkersområdet

15-09-17

I en motion från den 23 maj 2012, som blivit besvarad och kommer upp till kommunfullmäktige 23 sept. av Marie Lindqvist (V) föreslås att kommunfullmäktige avger en avsiktsförklaring vad gäller projekten Mölndals centrum och Forsåkersområdet, samt att Mölndals stad ska arbeta utifrån en sådan avsiktsförklaring. Motionen anses besvarad med hänvisning till de arbete som pågår. Läs mer

 

Äntligen efter flera turer får vi ett nytt Mölndals centrum

15-02-21

Enig kommunstyrelsen beslutade den 18 februari att föreslå kommunfullmäktige att godkänna detaljplaner, exploateringsavtal, överlåtelseavtal och delägaravtal. Kommunfullmäktige har nu att ta beslut 25 februari och bifalla kommunstyrelsens rekommendation och godkänna förslaget. Vi kommer att få se början på hela processen och utbyggnaden av Mölndals centrum, säger Marie Lindqvist (V). Läs mer

 

Från Pappersbruk till blandstad i framtagen Strukturplan

15-02-26

Strukturplanen är tagen av MölnDalas styrelse och kommer att tryckas upp och ligger nu klar för presen-tation. Det är en intressant läsning för den som är intresserad. Här kommer att byggas 3000 lägenheter varav 30 procent hyresrätter, säger Jan Jonsson (V) ledamot i MölnDalas fastighets AB. Läs mer

 

Majoritet Mölndal - S, MP, V och KD presenterar sin programförklaring

14-12-13

Det har varit en intressant och trevlig resa att mejsla fram denna programförklaring tillsammans med övriga partier i Majoritet Mölndal, säger Marie Lindqvist V. Ärendet kommer upp på kommunfullmäktiges bord den 17 dec. Programförklaringen tillkom i stort samförstånd, men vi är ändå fyra olika partier som var för sig kommer att fortsätta föra fram våra respektive partiers åsikter. Det är vi alla överens om. Läs mer

 

Välbesökt möte på Villa Aurora när val till nämnder och styrelser fastställdes

14-12-01

Vänsterpartiet i Mölndal samlades på söndagen för att avgöra vilka som skulle få de 18 platserna av totalt 24, till olika nämnder och bolag, som partiet fått i samband med uppgörelsen mellan S, MP, V och KD som skall leda kommunen. Valberedningen har haft ett styvt arbete för att försöka få rätt person på rätt plats. Det många som var nominerade vilket krävdes 13 omröstningar. Läs mer

 

Vänsterpartiet ökar i Mölndal och får ytterligare mandat

14-09-24

På lokala planet i Mölndal fick vänsterpartiet 7,97 (6,5) procent i första valkretsen och 5,84 (4,8) i andra valkretsen, enligt slutlig räkning. Inom parantes är 2010 års valsiffror för vänsterpartiet. Partiet fick tillbaka sitt mandat som man förlorade 2010 i kommunal-valet. Således har V 2 mandat i vardera valkrets, totalt 4 mandat. Totalt blev resultatet 6,87 procent mot 5,6 2010. Läs mer

 

 

För ytterligare information om gamla artiklar. Kontakta Webmaster