Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

Rapport från Kommunstyrelsens senaste sammanträde

18-03-02

 

Som vanligt var det väldigt många ärenden som skulle hinnas med på dagens sammanträde 2018-02-28 skriver Marie Lindqvist (V) ledamot i kommunstyrelsen. Vi fick det preliminäre bokslutet för 2017 presenterat för oss av stadens ekonomichef Eveline Stomvall. Det ekonomiska resultatet blev 111,6 mnk. Vidare föreslog Serviceutskottet kommunstyrelsen att etablera en gemensam kundtjänst för hela staden med början 1 jan 2019.

 

Jojo Park, lokalstrateg, presenterade stadens Lokalresursplan 2018 för oss. I denna plan sammanfattar man förvaltningarnas lokalbehov. Lokalresursplanen används som underlag till kommande investeringsplan och budget/plan 2019-2021. Förvaltningarna reviderar denna plan årligen för att staden ska kunna ha en god överblick över behovet av lokaler för stadens alla verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade att anta Lokalresursplan 2018 som underlag till investeringsplanen.

 

Vi fick det preliminära bokslutet för 2017 presenterat för oss av stadens ekonomichef Eveline Stomvall. Det ekonomiska resultatet blev 111,6 mnkr.

Det är alltid lika intressant att lyssna till Eveline när hon går igenom ekonomin och förklarar vad det är som påverkar olika plus och minus poster. Förståelsen för helhetsbilden blir så mycket större när hon målar upp sin bild av vad som påverkar vad, och varför det blev som det blev.

 

Vi fick även en presentation av Serviceförvaltningens chef Ior Berglund. Hon presenterade resultatet av förstudien för en kommungemensam kundtjänst i Mölndals stad.

Serviceutskottet föreslog kommunstyrelsen att etablera en gemensam kundtjänst för hela staden med påbörjad etablering senast 1 Jan 2019.

Kommunstyrelsen beslutade att sända över ärendet till Budgetberedningen för att de ska kunna få in ekonomin för etableringen i stadens budget/plan. Ärendet kommer därefter tillbaka till Kommunstyrelsen i juni för beslut.

 

Kommunstyrelsen beslutade anta riktlinjer för krav på social hänsyn vid upphandling. Dessa börjar gälla from 1 mars 2018 för stadens nämnder och bolag. Genom att anta dessa riktlinjer stödjer staden en hållbar utveckling. Riktlinjerna innebär att förvaltningar och bolag ska ställa krav på visstidsanställningar eller praktikplatser i upphandlingar, där det är möjligt. Uppdraget är kopplat till Kommunfullmäktiges mål 9 om ökad grad av egen försörjning.

 

En motion från moderaterna om att säkra offentliga utemiljöer tillstyrktes. Detta då Tekniska förvaltningen ansåg att motionen väl stämde överens med förvaltningens arbete. De avser att i samarbete med bl.a. polis, stadens säkerhetssamordnare och stadsbyggnadsförvaltningen ta fram tydligare riktlinjer för hur man arbetar med åtgärder av befintliga och planerade framtida miljöer samt åtgärder vid tillfälliga evenemang.

 

Några nya namnförslag blev det även på detta Kommunstyrelsemöte.

Bl.a. var det vägar inom Balltorp som fick namn. Vägen från Lunnagårdsgatan till Sisjön gavs namnet Mölndals Sisjöväg, vägen mot fritidshusen i Balltorp gavs namnet Balltorpsvägen och vägen mot skjutfältet gavs namnet Skjutfältsvägen. Alla namn i enlighet med Namnberedningens förslag.

Och Åby ishall och isbanan fick nygamla namn. Tekniska förvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen önskade att ishallen och isbanan får separata namn, de har formellt sett båda två hetat Åby isstadion sedan 12 mars 1975. From nu blir det formellt namnen Åby ishall och Åby isstadion. Dvs två separata namn, enligt beslutet.

 

Kommunstyrelsen godkände även en markanvisning till BoKlok Housing AB och Skanska. De har kommit in med en förfrågan till staden om att de vill bygga bostäder i Hällesåker. De vill bygga radhus och lägenheter enligt BoKlok konceptet.

Man kan ju inte tycka annat än att det är positivt, och det kommer att bli ett välbehövligt tillskott på bostäder i Hällesåker.

Förhoppningsvis innebär detta att fler ser behovet av tillskott på bostäder i Hällesåker. Det är positivt för de yngre om det tillskapas lägenheter så att de som vill flytta hemifrån kan bo kvar i sitt hemområde om de så önskar. Och även för de äldre som önskar byta ut sitt hus mot en lägenhet.

 

Kommunstyrelsen beslutade även att sända ett brev till Trafikverket gällande socio-ekodukt över Söderleden.

Detta då staden vill att socio-ekodukten fortsatt finns med i nationell plan för transportinfrastrukturen 2019-2028.

En förutsättning för att socio-ekodukten ska tas med är att en avsiktsförklaring har träffats mellan Trafikverket, Göteborgs och Mölndals stad innan beslut tas i april/maj av staten gällande nationell plan, och att finansieringen är säkerställd.

Mölndals stad vill att Trafikverket arbetar för att objektet kan behållas i kommande planperiod och att budgeten utökas så att en större statlig finansiering kan komma till stånd.

Och Mölndals stad och Göteborgs stad har konstaterat att det är för kort tid kvar för att en gemensam avsiktsförklaring ska kunna förhandlas fram och politiska beslut ska kunna fattas.

Det lades även ett uppdrag till Stadsbyggnadsförvaltningen där man fick i uppdrag att planera för genomförandet av Lilla Fässbergsdalens grönstråk och att med stöd av GR:s strukturplan verka för medfinansiering av stråket.

 

Detta var några av alla ärenden som stod på dagordningen. Läs mer på stadens hemsida.

 

Marie Lindqvist (V)

Ledamot i Kommunstyrelsen

Vänsterpartiet

 

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2017 Copyright © Webmaster 0703-504981.