Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

 

Rapport från Kommunstyrelsens sammanträde 27 sept-9 2017

17-10-02

 

 

Vänsterpartiet har avvikande åsikt vad gäller grönstråk mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka. Vänsterpartiet anser att grönstråket ska vara ett riksintresse och även att den ursprungliga föreslagna dragningen (västliga läget) är den dragning som motsvarar de kvalitéer som ett grönstråk och friluftsliv kräver. Detta då grönstråket ska vara funktionellt både för flora, fauna och friluftsliv.

Änggårdsbergen är bl.a. ett stort skogsområde i Fässbergs socken i Mölndals kommun.

 

Sammanträdet inleddes med en information angående en BID process i Kållered centrum. Det var Karin Kempe från Näringslivsenheten som presenterade informationen för oss. BID står för Business Improvement District. Först fick vi en historisk överblick ang BID. Det finns 72 BIDs i New York. I Göteborg har man jobbat med BID i Gamlestaden. BID är en samverkan för utveckling.

Man har valt Kållereds centrum därför att där finns en detaljplan på gång. Där ska byggas bostäder med kommersiella lokaler i bottenplan. Det blir en utveckling av stationssamhället, en tillväxt.

Hittills har man varit ute och informerat fastighetsägare och företagen i Kållereds centrum. Man har haft möten och dialog.

Nu kommer man till steg 2. En förstudie ska genomföras, en processledare ska anställas. Man ska fastställa det geografisk området för BIDen, fastställa vilka samverkande aktörer som ska medverka. BIDen ska förankras, mål och finansiering ska fastställas. 

Staden åtar sig att stödja, äga, samordna och utvärdera. 

En intressant information om en spännande process som ska bli rolig att följa. 

 

En privatperson har överklagat Kommunfullmäktiges beslut angående att bifalla centerpartiets motion om förmånscyklar till stadens personal. Kommunstyrelsen beslutade att bestrida överklagandet. Beslutet var fattat på otillräcklig grund enligt den privatperson som överklagat. Vilket kommunstyrelsen alltså inte anser. 

 

Förnyad remiss ang. översyn och revidering av vissa riksintresseområden för friluftslivet i Västra Götalands län skulle besvaras. 

Detta föranledde en del diskussioner mellan partierna. 

Stadens yttrande blev i sammanfattande drag att man tillstyrkte föreslaget riksintresse vad gällde Rambo mosse och Hårrsjön. Man uttalade tveksamhet kring den föreslagna sträckningen av riksintresse för friluftsliv för Rådasjön med Gunnebo, eftersom alla konsekvenser ej utretts. Och man tyckte att fastläggande av nuvarande föreslaget riksintresse för friluftsliv i korridoren mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka borde tas bort då staden har en långt framskriden planering, med ekodukt och grönstråk, i samarbete med Trafikverket och Länsstyrelsen. Föreslagen yta för riksintresse överensstämmer inte med den pågående planeringen av grönstråk. Man påpekade även från stadens sida att inga andra fastighetsägare än Mölndals stad har blivit hörda i något av ovanstående tre områden.

 

Vänsterpartiet har avvikande åsikt vad gäller grönstråk mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka.

Vänsterpartiet anser att grönstråket ska vara ett riksintresse och även att den ursprungliga föreslagna dragningen (västliga läget) är den dragning som motsvarar de kvalitéer som ett grönstråk och friluftsliv kräver.  Detta då grönstråket ska vara funktionellt både för flora, fauna och friluftsliv. 

 

Målbild Koll2035 Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille utgick från sammanträdet och kommer istället upp nästa gång, den 25/10. Detta då det var planerat en information i ärendet som inte kunde ske förrän inför det sammanträdet. 

 

I ärendet ang. fossiloberoende fordonsflotta blev det återigen diskussioner. Detta då moderaterna ville återremittera ärendet för att få en tydligare beskrivning av den verksamhetsmässiga påverkan för respektive berörd förvaltning. Majoriteten ansåg dock att de fakta som var presenterade i ärendet var tillräckliga för att kunna besluta om att ha som målsättning att staden ska ha en fossiloberoende intern fordonsflotta senast 2025. 

Detta innebär ju inte att man omedelbart byter ut alla stadens fordon, utan det är ett arbete som berörda förvaltningar får göra framöver när det är dags att byta ut de fordon som de har. Och givetvis också i samklang med den budget som förvaltningarna har. 

 

Svaret på den motion Marcus Claesson (L) lagt angående bättre internetuppkoppling till alla mölndalsbor blev bordlagt. Återkommer alltså längre fram.

 

Till sist godkändes några samarbetsavtal och några markanvisningar, försäljning av del av fastighet, samt återkallande av planuppdrag - alla ärenden som visar på att det fortfarande hålls ett högt tempo på Stadsbyggnadsförvaltningen i staden. 

 

För Vänsterpartiet

Marie Lindqvist (V)

Ledamot i Kommunstyrelsen

 

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2017 Copyright © Webmaster 0703-504981.