Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

Mobil 0709-802762

Tidningar

BANG

Göteborgs-Posten

Mölndals-Posten

Svenska Dagbladet

DAGSTIDNINGAR.NU

 

 

Politiska länkar

Partierna i fullmäktige

V. Bohuslän

V. Göteborg

V. Västra Götaland

Mölndals bibliotek

Sv.Kommun Landsting

 

Länkar

Dagens Samhälle

Mölndals bibliotek

 

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

 

 Tillbaka

 

 

 

Äntligen efter flera turer får vi ett nytt Mölndals centrum

15-02-21

 

 

Enig kommunstyrelsen beslutade den 18 februari att föreslå kommunfullmäktige att godkänna detaljplaner, exploateringsavtal, överlåtelseavtal och delägaravtal. Kommunfullmäktige har nu att ta beslut 25 februari och bifalla kommunstyrelsens rekommendation och godkänna förslaget. Vi kommer att få se början på hela processen och utbyggnaden av Mölndals centrum, säger Marie Lindqvist (V).

 

 

Kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-18 var ett extra insatt sammanträde för att kunna behandla ärendena angående Mölndals nya innerstad. Det var äntligen dags för avtal! Och det var väl på tiden kan tyckas, då många väntat länge på att det äntligen ska hända något i frågan kring Mölndals centrum. Under alla de år som gått sen planeringen kring Mölndals förnyelse av centrum påbörjats har vi alla väntat på att saker och ting ska hända. Och nu är det dags!

 

Kommunstyrelsen var enig i beslutet att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna detaljplaner, exploateringsavtal, överlåtelseavtal och delägaravtal.

Om Kommunfullmäktige, på onsdag 25 februari, går på Kommunstyrelsens rekommendation och godkänner så kommer vi inom kort få se början på hela processen.

 

Man kommer, i och med att rivningarna börjar, också påbörja en upprustning av allmänna platser, gångvägar m.m. kring Mölndals nya innerstad. En hel del av butikerna i centrum kommer finnas kvar under byggtiden men samlar sig från Medborgargatan, mot Alberts torg och ner mot Göteborgsvägen.

Det ska bli mycket intressant att få se hur den nya innerstaden ser ut om några år.

 

Marie Lindqvist Vänsterpartiet och kommunstyrelseledamot.

 

 

För mer information Läs mer

 


 

 

 

Hur kommer det nya Mölndals centrum att se ut?

13-12-13

 

Efter många turer presenteras ett nytt förslag. Att får ett attraktivt och levande Mölndals centrum är viktigt. Vänsterpartiet har vid olika tidigare tillfällen yttrat sig om centrumbildningen och förslagen har inte varit tilltalande. Den 5 december - 17 januari kan du besöka utställningen om Mölndals framtida innerstad, som finns i Stadshuset, Bibliotekslabbet Brogatan 32, biblioteken i Lindome och Kållered.

Här kan du se kartor, bilder och utredningar för vision om att skapa en ny spännande stadskärna med varierat utbud och många mötesplatser.

 

 

På Mölndals Stads hemsida presenteras det nya förslaget

Mölndals stadskärna kommer de närmaste åren att genomgå en modernisering. Vi planerar för fler butiker, nya bostäder och mötesplatser, samtidigt som vi stärker den innerstad vi har idag.

Målet är att skapa en levande och attraktiv stadskärna för både mölndalsbor och besökare, med stadsmässiga kvarter som drar fördel av sitt goda kollektivtrafikläge.

Innerstadsmiljön ska vara trivsam och tilltalande och upplevas som välkomnande och trygg för besökare i alla åldrar, en stadskärna för alla att leva och verka i.

 

På frågan om antalet fordonsrörelser framkommer att det blir en ökning

Att antalet fordonsrörelser som uppstår blir svaret lite olika om man med ”dagens” menar ”dagens trafik” eller ”dagens centrum”.

Den prognos som tagits fram pekar på att den samlade trafiksiffran (till, från, genom och inom centrum) ökar från idag cirka 302 000 fordon/dygn till cirka 353 000 fordon/dygn fram till år 2020 om vi behåller dagens resmönster. Om vi inte bygger ut centrum bedöms trafiken istället öka till cirka 339 000 fordon/dygn år 2020.

Skulle vi däremot lyckas bra med Göteborgsregionens arbete för en uthållig tillväxt (ökad andel kollektivtrafikresor) och uppnå målbilden i det så kallade K2020-arbetet, så uppskattas siffran för år 2020 bli cirka 332 000 fordon/dygn med utbyggt centrum respektive 318 000 fordon/dygn om vi inte bygger ut centrum.

Enligt Planarkitekt Björn Winstrand bjorn.winstrand@molndal.se

 

I den nya stadskärnan är följande planerat:

- nya kvarter med handel, bostäder, kontor och sociala mötesplatser

- en kvartersstad där gator, torg, platser och byggnader ska hålla en hög
  gestaltningsnivå i hela området

- ett brett handelsutbud på cirka 40 000 kvm, vilket är ungefär en

  dubblering jämfört med dagens innerstad

- fler bostäder i stadskärnan, cirka 45 000 kvm, vilket blir cirka 600

  lägenheter

- nya ytor för kontor, cirka 30 000 kvm, vilket blir 1500 arbetsplatser

- en ombyggnad av innerstadens gator, torg och mötesplatser

- nya parkeringsanläggningar i anslutning till innerstadshandeln

 

Sedan början av 2000-talet har Mölndals stad haft planer på att bygga en ny stadskärna och projektet pågår för fullt. Våren 2012 inleddes ett samarbetar mellan staden och NCC kring utvecklingen av de centrala delarna av innerstaden.

 

Under våren 2013 har projektet utvidgats till att omfatta flera detaljplaner som täcker hela stadskärnan. Förutom NCC är stadens eget bostadsbolag Mölndalsbostäder en viktig aktör i innerstadsomvandlingen och efter hand kommer fler exploatörer att knytas till projektets olika delar.

 

Passa på och besök samrådsutställning (med detaljplanerna för norr och söder om Brogatan)

Den 5 december till och med den 17 januari har vi samrådsutställning om Mölndals innerstad. Här kan du hitta kartor, illustrationer och utredningar för projektet. På följande ställen har vi utställningar:

 

Stadshuset, Göteborgsvägen 11-17 öppettider: måndag-torsdag kl 8-16.30 fredag kl 8-16. (23, 27 och 30 december är stadshuset öppet kl 8-15)

 

Bibliotekslabbet, Brogatan 32, öppettider: måndag-fredag kl 14-18 (stängt 20 december – 7 januari). Här kan du möta en av våra planarkitekter den 9 och 10 januari kl 13-16.30.

 

Miniutställningar på biblioteken i Lindome och Kållered

Samrådsmöte 10 december
Den 10 december kl 18 bjuder vi in alla intresserade till ett gemensamt samrådsmöte. Det är i stadshuset, rum 215 (fullmäktigesalen på plan 2). Välkommen!

 

Detaljplaner och preliminär tidplan

Under hela byggperioden ska Mölndal ha en fungerande stadskärna. Flygbilden illustrerar de olika planområdenas ungefärliga avgränsning och vad de kommer att innehålla.

Så här ser en grov tidplan ut för Mölndals framtida stadskärna:

 

Detaljplan

Planarbete

Utbyggnad

1. Norr om Brogatan

2013-2014

2015-2017

2. Söder om Brogatan

2013-2014

2015-2016

3. Kontor öster om Nygatan

2013-2014

2015-2016

4. Norr om Åbybergsgatan

2015-2016

2017-2019

5. Kv Kungsfisken, söder om Brogatan

2016-2017

2018-

 

För mer information Läs mer

 

Sammanställt Av Jan Jonsson

 


 

 

 

Äntligen, samarbetsavtal om Mölndals Centrum som vi kan yrka bifall till

12-04-03

 

Vänsterpartiet har i över tre år önskat att samarbetet med Sten & Ström skulle avslutas. Tyvärr har vi talat inför döva öron. Majoriteten har envist och bångstyrigt fortsatt stödja mastodontprojektet ändå, till haveriet var ett faktum. Vi har på grund av detta tappat tid och tempo vilket är beklagligt.

 

 

Emellertid har vi nu ett nytt läge.

Mycket i förslaget ser bra ut och det är ju inte ett absolut färdigt förslag – huggit i Sten – utan en avancerad skiss som kan leda fram till något riktigt bra. Exempelvis ett Centrum för Mölndalsborna och inte bara ett ”bauta” regioncentrum. Säger Åke Nises (V) i samband med fullmäktigemötet 28 mars.

 

Låt oss ta chansen att göra ett levande centrum och integrera fler viktiga samhällsfunktioner och kulturlokaler än i tidigare förslag.

 

Vänsterpartiet skulle gärna vilja se ett Levande Mölndals Kultur Centrum med plats för fler människor än de som nödvändigtvis måste shoppa loss för att vara lyckliga.

 

Min vision är att vi ska kunna vandra och vistas i en vacker och inbjudande stadskärna, njuta och umgås utan att vara tvungna att konsumera hela tiden. Det är nämligen inte sant att den som har mest prylar när han dör vinner! Så snälla ni; inte gå på samma mina en gång till som med Sten & Ström vilka endast hade ”Kreativ shopping” som förebild. Låt oss tillsammans göra rätt denna gång och se lite mer till mänskliga behov och önskemål istället för penningens.

 

Kommunfullmäktigeledamot Åke Nises (V)

 


 

 

 

NCC samarbetspartner för Mölndals Centrum

12-03-09

 

Mölndals stad har tillsammans med NCC Property Development AB tecknat ett samarbetsavtal kring Mölndals framtida centrum. Samarbetsavtalet innebär att NCC inom projektområdet ska bygga cirka 35 000 m2 handel och ungefär 30 000 m2 bostäder, verksamheter och kontor på taken till handelsbygg-naderna samt ett nytt parkeringsdäck över spårvägsslingan, enligt pressmeddelande.

 

Det förra projektet om ett nytt Mölndals Centrum havererat med Steen och Ström. Under juni 2011 gick man ut i ett gemensamt pressmeddelande och sa att man inte kunde komma överens. Centrumet har legat stilla tills kommunen hittat nya intressenter. Hela projektet med ett nytt centrum har således försenats högst väsentligt. Nu presenteras ett nytt förslag som man nog kan fundera över om man får döma av de siffror man presenterar i antalet kvadratmeter handelsytor. Vidare ett stort parkeringshus över spårvagnsslingan samt ett nytt höghus på 25 våningar högt. Se bifogad bild.

 

 

I ett pressmeddelande 12-03-07 från kommunstyrelsens möte presenteras i korthet hur det nya Mölndals Centrum skall tas fram. Mölndals stad återupptar nu projektet att utveckla en ny och attraktiv stadskärna för mölndalsborna.

 

Staden och NCC avser nu att tillsammans återuppta förnyelsen av Mölndals stadskärna genom att fortsätta det pågående arbetet med ”detaljplan för Mölndals centrum”. NCC kommer enligt samarbetsavtalet att utveckla den del av planområdet som innehåller huvuddelen av handeln i centrum.

 

Ny attraktiv stadskärna

Samarbetet syftar till att skapa förutsättningar för en utökad detaljhandel, ny bostadsbebyggelse, nya lokaler för verksamheter och kontor. Visionen är att skapa möjligheter till ett välkomnande och intensivt stadsliv genom att: öka känslan av stad, blanda olika verksamheter, utveckla butiksstrukturen samt de offentliga stadsrummen.

 

Samarbetsavtalet innebär att NCC inom projektområdet ska bygga cirka 35 000 m2 handel och ungefär 30 000 m2 bostäder, verksamheter och kontor på taken till handelsbyggnaderna samt ett nytt parkeringsdäck över spårvägsslingan.

 

Därutöver kommer ytterligare drygt 40 000 m2 bostäder kunna byggas av andra exploatörer, där tilldelning av mark kommer att ske under 2012. Aktuell information om projektet kommer löpande att publiceras på vår webbplats molndal.se. Här finns också de första idébilderna, framtagna av NCC.

 

Av Jan Jonsson (V)

 


Nedan tidigare artiklar om Mölndals centrum

 

 

Vänsterpartiet är för ett levande centrum

11-07-12

Medan Hans Bergfeldt (M) och Patrik Karlsson (S) gnabbas om Mölndals framtida centrum på samma sätt som pojkar alltid har gnabbas, dör Mölndals centrum. Som kvinna och Vänsterpartist vill jag gärna se saker på ett sakligt och faktabaserat sätt, skriver Marie Lindqvist (V) ledamot i kommunfullmäktige.

 

 

Mölndal behöver ett centrum. Ett levande centrum som andas och kan användas av alla Mölndalsbor. Ett centrum där vi ser vår historia och som vi kan vara stolta över.

All heder åt Patrik Karlsson (S) som nu äntligen verkar ha sett ljuset i slutet på tunneln och vill andas samma friska luft som jag när jag om 10 år promenerar igenom vår centrala kärna i Mölndal. Ett öppet och grönt Mölndal med människor, kultur, historia och handel som samsas på lika villkor.

 

Jag vill verkligen inte ha något mastodontprojekt med fallossymboler för att visa att vi finns. Inget ”cash is king”. Jag behöver inget utmärkande i negativ bemärkelse för att vara stolt över vår stad. Genom att ge alla medborgare samma chans att leva i centrum, genom en god stadsplanering. Med vår kulturella historia tydlig för kommande generationer, kan vi ge alla ett Mölndal att vara stolta över. Med centrala hyreslägenheter, med en billig hyra, har alla som vill möjlighet att bosätta sig i ett attraktivt Mölndal. Där olika samhällsfunktioner samsas i en väl avvägd kombination för att ge Mölndalsborna den service de behöver.

 

Vi i Vänsterpartiet vill ha ett offentligt centrum i Mölndal som är öppet och inkluderande. Med det sänder vi ett klart budskap till medborgarna. Välkomna till Mölndals centrum!

 

Ge Mölndalsborna ett centrum, och det nu!

Artikeln har varit införd i Mölndals-Posten.

Marie Lindqvist (V)

 


 

Mölndals stads centrumbygge havererar och försenas

11-06-21

Senaste kommunfullmäktige inför sommaren började med information om det havererade Steen och Ström projektet. Nu står allt still och inget händer på ett tag. Bygget av ett nytt Mölndals centrum försenas ytterligare. Mölndals stad och utvecklingsföretaget Steen och Ström har avbrutit sitt samarbete. Nu finns chans att flytta tillbaka torghandeln till Alberts torg.

 

Orsakerna till att man inte kunde komma överens är man inte heller överens om. För att det ett år gamla genomförandeavtalet skulle fullföljas krävdes att ett preciserat exploateringsavtal skulle tecknas senast 31 maj.

Under sex år har centrumprojektet kostat kommunen ungefär 2,3 miljoner kronor i externa kostnader. Till det kommer lönekostnader på cirka fem miljoner kronor, men de har delvis betalats med EU-pengar.

 

Vi kanske kan få ett centrum av något annat slag som är mindre och avpassat för Mölndals stad.

Bättre det än ett centrum, med planer som om de skulle gått igenom vara det näst största centrummet i regionen. Exempelvis krävs det uppemot 20 000 nya fordonsrörelser per dygn i det redan hårt prövad centrumet för att ekonomin ska gå ihop.

 

Händelsevis hade Ana-Maria Stuparic (V) en bra insändare i dagens Mölndals-Posten. Den handlade om att flytta tillbaka torghandeln till det torg där det egentligen hör hemma, nämligen Alberts Torg. Hindren som man tidigare åberopat föreligger ju inte längre! Detta påpekade jag i ett litet kort anförande och påminde om att detta kan man börja med redan i morgon! För säkerhets skull så skrev Jerker Halling ner en kort interpellation vid sittande bord. Den lyder som följer;

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Nu när förutsättningarna för "centrumbygget" förändrats och de gamla argumenten inte längre gäller så undrar vi om inte Staden kan flytta tillbaka torghandeln till Mölndals (Alberts) Torg där den hör hemma?

För Vänsterpartiet
Jerker Halling.

Tanken med interpellation är givetvis att frågan inte skall dö. Nu måste frågan upp i fullmäktige i höst igen.

Åke Nises
telefon 0708-275505

 


 

Vänsterpartiet remissyttrande om det nya förslaget till Mölndals centrum

11-03-03

 

Vänsterpartiet anser att det reviderade planförslaget fortfarande kraftigt avviker från den vision och program som Mölndals kommunfullmäktige antog 2004. Visionen talade om ett levande stadscentrum och inte som nu om ett gigantiskt köpcentrum. Under planarbetet har detaljplaneförslagen successivt fjärmat sig från den ursprungliga visionen. Den saknar många av de kvaliteter och funktioner som den av fullmäktige 2006 antagna översiktsplanen innehöll. Det nya planförslaget är visserligen ett litet steg åt rätt håll men inte alls tillräckligt.

 

Vi hade gärna velat se mer av:

- Kultur och lokaler för kultur i form av kulturskola, gallerier, teater och filmvisning

  samt konsertscen m.m.

- Samhällsfunktioner i form av mödravårdscentral, barnavårdscentral,

  arbetsförmedling, socialkontor, familjecentral mm.

- Vuxenutbildning tillsammans med centrumbibliotek.

- Saluhall med tillhörande småbutiker.

- Torghandel som en integrerad del av centrumbyggnationen.

- Caféer och andra naturliga mötesplatser.

- Mölndals bro som ”stadsgata”.

- En öppen stadskärna även efter stängningsdags.

 

Bostäder

Att planen har utvidgas till att även omfatta Åbybergsgatan anser vi vara ett klart överskridande av visionen. Att riva ett 50-tal relativt billiga hyresrätter som skall ersättas av nybyggda bostadsrätter är oförsvarbart. Detta ökar den sociala snedrekryteringen. Vi anser vidare att den föreslagna byggnationen strider mot överenskommelsen om att vid byggnation av bostäder skall 1/3 vara hyresrätter, 1/3 bostadsrätter och 1/3 äganderätter.

 

Trafik/Miljö

Planens förslag på 1700 parkeringsplatser enbart för köpcentrumet kommer att medföra stora trafik- och miljöproblem för Mölndal. De beräknade nära 20.000 nya fordonsrörelser kommer att ytterligare försämra framkomligheten i öst-västlig riktning.

Den kraftiga påspädningen av kväveoxider, partiklar buller m.m. kommer att göra Mölndals centrum till en ohälsosam miljö. Risken är överhängande för att luftkvaliteten inom planområdet i anslutning till Mölndals Bro blir oacceptabel på grund av den ökande trafiken. Detta drabbar även de boende i de nya punkthusen samt de människor som i övrigt vistas där.

 

Med hänvisning till ovanstående säger Vänsterpartiet Mölndal fortfarande nej till den föreslagna detaljplanen.

 

 


 

Nytt bantat planförslag för Mölndals nya centrum

11-02-07

Planförslaget om ett nytt Mölndals Centrum har ställts ut och finns för granskning under tiden 3 februari - 3 mars 2011 i stadshusets entréhall. Visst, vill vi alla ha ett nytt centrum och vänsterpartiet har tidigare lagt ett eget förslag och sagt nej till Sten & Ströms förslag till centrum. Förnyelse och utbyggnad av Mölndals centrum handlar om vilka dimensioner som vi vill ha centrumet. Vi vill ha en förnyelse som skiljer sig från det som Sten & Ström presenterat. I en kommentar skriver Åke Nises att (V) hela tiden sagt att ett mer småskaligt centrum är att föredra.

 

Det finns starka krafter bland allmänheten att vi måste få ett centrum i Mölndal som är levande och ger liv åt centrala Mölndal. Tidigare förslag har vänsterpartiet varit emot och yrkat avslag på.

I ett tidigare yttrande har vänsterpartiet sagt att nuvarande förslag kraftigt avviker från den vision och program som Mölndals kommunfullmäktige antog 2004. Den visionen talade om ett levande stadscentrum och inte som nu om ett gigantiskt köpcentrum. Vi skulle om planerna går igenom vara det näst största centrummet i regionen.

 

Vi skulle om planerna går igenom vara det näst största centrummet i regionen. Exempelvis krävs det uppemot 20 000 nya fordonsrörelser per dygn i det redan hårt prövad centrumet för att ekonomin ska gå ihop. Läs Länsstyrelsens yttrande och Miljöskyddsenhetens från tidigare yttrande 2009-04-22-24.

 

PLANBESKRIVNING

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 3 februari - 3 mars 2011 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17, öppet mån-tors kl. 8.00-16.30, fredag 8.00-16.00. Utställningen i stadshushallen är bemannad från och med den 8 februari-1 mars, tisdagar och torsdagar kl. 16.30-19.00.

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Stadsbyggnadskontoret, Planavdelningen, 431 82 Mölndal eller med e-post till planavdelningen@molndal.se senast den 3 mars 2011.

 

Vad som ändrats i detta bantade centrumsförslag är att butiksytorna blivit mindre, kontorsdelen har flyttat från det så kallade Centrumhuset till närliggande höghuset och vägarna har dragits på annat sätt för att banta kostnaderna.

 

I en kortfattad presentation om det nya Mölndals centrum sägs i nedanstående sammanställning

Man vill skapa en levande och attraktiv stad med spännande arkitektur och med fler bostäder och närhet till en mycket god kollektivtrafik. För mölndalsborna innebär detta lockande butiker men även mötesplatser för kultur och rekreation. Mölndal ska vidareutvecklas till en attraktiv stad för alla att leva och verka i med trivsamma offentliga miljöer. Bostäder, arbetsplatser, gator, torg och parker, butiker, restauranger bildar tillsammans en arena där mölndalsborna och besökarna kan mötas och ta del av stadens nyttigheter och nöjen.

Stadsmiljön ska vara trivsam och attraktiv så att alla i alla åldrar kan känna sig välkomna och trygga. Stadsrummets utformning i ett fotgängarperspektiv men även i cyklistens perspektiv är viktiga aspekter när stadens kvaliteter ska tas fram. Ett välkomnande intensivt offentligt stadsliv skapas genom att:

Öka känslan av en stad, blanda verksamheter, utveckla butiksstrukturen, berika livet i staden genom att skapa lokaler för upplevelser och kulturella verksamheter och utveckla de offentliga stadsrummen.

 

Centrumbyggnaden

I centrumbyggnaden kommer det att finnas cirka 140 butiker i två plan, kulturlokaler i två plan i öster mot E6 och tre plan med parkering ovanför butikerna. 40 000 kvadratmeter handelsyta i två våningar, ett höghus på mellan 90 till 105 meter med 25 våningar. Varutransporter till butikerna kommer att ske under mark.

 

Hela byggplatsen kommer att vara inhägnad under genomförandet. Genomförandetiden för centrumbyggnaden beräknas vara cirka tre år, med en delöppning efter drygt två år från projektets start.

 

500 nya Bostäder

Totalt planeras cirka 500 bostäder inom planområdet i fyra olika hustyper: lamellhus, punkthus, ett högre bostadstorn och radhus på centrumbyggnadens tak.

Det beräknas färdigställas cirka 100 bostäder per år, vilka sedan kommer att säljas som bostadsrätter. På centrumbyggnadens tak planeras cirka 3040 bostäder i form av radhus. Byggstart av dessa beräknas bli när stommen till centrumbyggnaden är monterad.

Bostadstornet beräknas ta cirka två år att bygga och i nuläget är det inte bestämt när denna byggnation kommer att påbörjas men troligtvis i samband med färdigställandet av centrumbyggnaden. Parkering för bostäderna kommer att vara i källargarage inom respektive kvarter. Besöksparkeringar iordningställs utmed närliggande gator. Parkering för bostäderna på taket löses i centrumbyggnaden. Genomförandetiden för samtliga bostäder kommer att anpassas till marknadsläget och planeras vara färdigställt inom cirka fem till åtta år från projektstart.

 

Förutsättningar för byggstart är att ett exploateringsavtal sluts mellan Mölndals stad och Steen & Ström, planerat till halvårsskiftet 2011 samt att detaljplanen vinner laga kraft.

 

 


 

Fortsatt V-nej till Steen & Ströms förslag till Mölndals Centrum, med krympande offentligt rum

10-07-10

 

Som man kunnat läsa på nyhetsplats i Mölndals-Posten har nu Steen & Ström (S&S) kommit med ett litet nerbantat förslag på Mölndals Centrum. Dessutom ska eventuellt ett nytt bindande avtal tecknas. När vi fick avtalstexten vid sittande bord på kommunstyrelsen den 16 juni valde jag att rösta emot. Inte så mycket för att avtalet skulle vara dåligt, det är svårt att avgöra på 15 minuter, utan för att S&S projekt fortfarande ser ut som der gör, säger Åke Nises (V) och ledamot i kommunstyrelsen.

 

Vi får ytterligare ett regioncentra

Det är sant att några av de värsta inslagen i ursprungsförslaget tagits bort men det är mest smådetaljer. Även om antalet P-platser minskar med några hundra är det fortfarande så att det krävs en enorm ökning av biltrafiken i centrum för att det ska bli ekonomi i projektet. Dessutom är det ju inte ett nytt Mölndals Centrum vi får. Vi får ytterligare ett regioncentra, sådana det går 13 på dussinet av. Jättekolossen som S&S presenterar hade kunnat ligga i vilken stad som helst!

 

En annan sak det talats för lite om är att det offentliga rummet krymper

Idag är centrum öppet för alla. När S&S köpt in erforderlig mark och byggt färdigt är det dom som bestämmer vad som händer, dom äger då inte bara det inglasade huset utan även marken runt om. Idag kan vem som vill söka polistillstånd för bokbord, appellmöten mm och framföra sina åsikter i det offentliga rummet. Den möjligheten kommer att försvinna när man överlåter på ett privat företag att bestämma. Detta har redan hänt i Stockholm. Där sålde den borgerliga majoriteten ut offentliga gallerior till det Brittiska fastighetsföretaget Boultbee. Deras första åtgärd var att förbjuda all politisk och religiös verksamhet inom sitt område. Inte ens Frälsningsarméns musikkår fick vara i köpcentret!

 

Oavsett vad man anser om frälsningsarmén men när dom blir utslängda från Mammons Tempel är väl ändå måttet rågat? Hur S&S skulle ställa sig till frågan om man kan få ha ett bokbord med politiskt innehåll inne i gallarian kan nog var och en räkna ut. S&S vill ju ”Befrämja kreativ shopping” som dom uttrycker det. Här göre sig varken fattiglappar eller kritiker besvär!

 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet kritiska till förslaget

Vi vänsterpartister tillsammans med miljöpartiet är mycket kritiska till denna råa kommersiella utveckling. Vi vill ha ett centrum som inte kräver massbilism och som fortsatt är öppet för alla!

Åke Nises (V)

 


 

Länsstyrelsen säger ja medan miljöskyddsenheten säger nej till Mölndals centrum

09-05-04

 

Länsstyrelsen säger ja till Mölndals centrum medan Miljöskyddsenheten, som är experter, är av helt annan uppfattning och varnar för utsläppen och ökat buller inom planområdet kommer att öka. Detta stämmer med vad vänsterpartiet tidigare sagt i sitt yttrande över planen, som anser att nuvarande förslag kraftigt avviker från den vision och program som Mölndals kommunfullmäktige antog 2004.

 

Skiljaktiga åsikter om Länsstyrelsen säger ja så säger Miljöskyddsenheten nej till Mölndals centrum

Medan Länsstyrelsens bedömer med hänsyn till nu kända förhållanden att förslaget till detaljplan är belastat av miljökonsekvenser och säkerhetsrisker som sammantaget är betydande, men inte av sådan omfattning att Länsstyrelsen finner skäl att pröva planen utifrån risk för att bebyggelsen blir olämplig och men hänsyn till boendes hälsa. Däremot anser Länsstyrelsen att en planbestämmelse ska införas som säkerställer att användningen av den kommersiella byggnaden närmast E6 inte innehåller personintensiva verksamheter.

 

På Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet skriver Gunnar Barrefors och Annika Lundahl som avvisar förslaget och ger tummen ned har en annan uppfattning om planen för Mölndals centrum.

- Vi är av skiljaktig mening i den del som gäller att Länsstyrelsen inte finner skäl att pröva planen utifrån risk för att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till boendes och övrigas hälsa, samt utifrån att miljökvalitetsnormer för utomhusluft inte följs.

- Risken är överhängande för att luftkvaliteten inom planområdet i anslutning till Mölndalsbro blir oacceptabel på grund av den ökade trafiken samtidigt som Broslättsgatan gaturum slut i allt för stor omfattning. Detta drabbar boende i de nya punkthuset och de människor som redan bor och vistas i området.

Bl.a. Påpekas att planen redovisar inte hur barnens lekytor och utevistelse runt husen ska ordnas så att en hälsosam och bullerdämpad miljö skapas. Vidare påpekas att punkthusen närmast E6 har en relativt stor andel sovrum där bullernivån överskrider 55 dBA eq. Vidare understryker de att planen motverkar härigenom åtgärdsprogrammen för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar utomhus.

Läs Länsstyrelsens yttrande och Miljöskyddsenhetens

 


 

Nej till planförslaget om Mölndals centrum

08-12-23

Vänsterpartiet anser att nuvarande förslag kraftigt avviker från den vision och program som Mölndals kommunfullmäktige antog 2004. Den visionen talade om ett levande stadscentrum och inte som nu om ett gigantiskt köpcentrum. Planens förslag på 2100 parkeringsplatser enbart för köpcentrumet medföra stora trafik och miljöproblem för Mölndal, skriver vänsterpartiet i sitt yttrande.

 

Vi anser att nuvarande förslag kraftigt avviker från den vision och program som Mölndals kommunfullmäktige antog 2004.

Den visionen talade om ett levande stadscentrum och inte som nu om ett gigantiskt köpcentrum.

Under planarbetet har detaljplaneförslagen successivt fjärmat sig från den ursprungliga visionen. Den saknar många av de kvaliteter och funktioner som den av fullmäktige 2006 antagna översiktsplanen innehöll.

 

Vad vi anser saknas

- Kultur och lokaler för kultur i form av kulturskola, gallerier, biograf, teater- och

  koncertscent mm.

- Samhällsfunktioner i form av mödravårdscentral, barnavårdscentral,

  arbetsförmedling, socialkontor, familjecentral mm.

- Vuxenutbildning tillsammans med centrumbibliotek.

- Saluhall med tillhörande småbutiker.

- Torghandel som en integrerad del av centrumbyggnationen.

- Caféer och andra naturliga mötesplatser.

- Mölndals bro som ”stadsgata”.

- En öppen stadskärna även efter stängningsdags.

 

Bostäder

Att planen har utvidgas till att även omfatta Åbybergsgatan anser vi vara ett klart överskridande av visionen. Att riva ett 50-tal billiga hyresrätter som skall ersättas av nybyggda bostadsrätter. Vi anser att den föreslagna byggnationen strider mot överenskommelsen om att vid byggnation av bostäder skall 1/3 vara hyresrätter, 1/3 bostadsrätter och 1/3 äganderätter.

 

Trafik/Miljö

Planens förslag på 2100 parkeringsplatser enbart för köpcentrumet kommer att medföra stora trafik och miljöproblem för Mölndal. De beräknade mer än 20.000 nya fordonsrörelser kommer att ytterligare försämra framkomligheten i öst-västlig riktning.

Den kraftiga påspädningen av kväveoxider, partiklar buller mm kommer att göra Mölndals centrum till en ohälsosam miljö.

 

Med hänvisning till ovanstående säger Vänsterpartiet Mölndal nej till den föreslagna detaljplanen.

 


 

Nytt planförslag för Mölndals centrum

08-11-25

Vi har besökt och läst igenom förslaget och saxat lite av innehållet för att besökaren skall få en bild om vad som presenteras på Hajen, tidigare äldreboendet i Mölndals centrum den 24 november. Det nya förslaget tarvar en del tankemöda och funderingar över de mastodontlika byggnaderna som skall sätta Mölndal i centrum. Men kommer att skapa stora trafikflöden. Höghuset har sänkts till 27 våningar och är brett uppåt åt motorvägen för att få en tyst sida åt väster, viket syns på bilden. Den bruna byggnaden i mitten är Scandic hotell. Totala investeringen kommer att ligga runt 4 miljarder.

 

Ett modifierat förslag presenterades på torsdagen den 24 november. Höghusets våningshöjd har begränsats till 27 våningar mot tidigare förslag på upptill 50 och står på en sockel som är tre våningar hög. Höghuset skall kunna ge plats för 85 lägenheter. Totalt omfattar detaljplanen ca 50 000 kvm bostäder ca 520 nya lägenheter.

Det nya förslaget tarvar en del tankemöda och funderingar över de mastodontlika byggnader som skall sätta Mölndal i centrum och hävda sig sett ur ett regionalt synsätt enligt planförfattarna. Trafikökningen kommer att bli betydande och i förslaget kommer att bli 10 000 rörelser in och lika många ut alltså 20 000 i snitt vardagar. I förslaget prognostiserar man upp till 30 000 bilrörelser. Centrumet skall vara drift 2012 om allt går enligt planerna om man tar planen tas vid årsskiftet 2009-2010. Totalt beräknas det ta 7 år innan planen är helt utbyggd. Det finns starka skäl att yttra sig över planen.

 

Planområdet sträcker sig från Brogatan i norr till Åbybergsgatan i söder och Storgatan i väster och väg E6/E20 i öster.

Dessutom ingår Mölndals torg och bussterminalen vid Knutpunkten till cirkulationen vid Tempelgatan i norr. Syftet med planen är att få ett stadsliknande centrum, med handel, kultur, kontor och bostäder. Mölndals centrum behöver utvecklas för att möta konkurrens från nya handelsetableringar i regionen, men också för att ge Mölndals centrum en tydligare identitet. Allt enligt planförfattarnas tankemöda för att kunna synas.

 

Detaljplanen ger följande förändringar av Mölndals centrum:

A. Centrumbyggnad för handel, kultur och kontor. Takbostäder mot Storgatan

resp. Mölndals bro. Parkering samt logistik hanteras inom byggnaden samt

under Mölndals bro. Byggnad överbygger Broplatsen och Knutpunkten.

B. Bostadstorn om 27 våningar som står på en tre våningar hög sockel.

C. Ny dragning av Mölndals bro som underbyggs med centrumändamål.

D. Nya bostadskvarter som omgärdar befintligt hotell.

E. Centrumannex som kan förbindas med centrumbyggnad.

F. Parkeringshus vid Åbybergsgatan.

Centrumbyggnaden omfattar ca 60 000 kvm handelsytor, ca 4 500 kvm kulturlokaler samt ca 1 000 kvm kontorsyta. Ytterligare ca 10 000 kvm kontors och handelsytor finns i centrumannexet liksom ca 500 kvm i bostadstornets sockel. Totalt omfattar detaljplanen ca 50 000 kvm bostäder (ca 520 nya lägenheter). Utöver detta tillkommer ytor för parkering, teknik och logistik.

 

Bostäder

Hotellet föreslås omgärdas av tre bostadskvarter samt det högre bostadstornet. Förlängningen av Nygatan bilder gräns mot öster för bostäderna. Takbostäder med terrasser föreslås utmed centrumbyggnadens fasader mot väster respektive söder. Olika upplåtelseformer och hustyper eftersträvas inom området.

Det maximalt 27 våningar höga bostadstornet placeras på en tre våningar hög sockel som binder samman nivåerna mellan Mölndals bro och Nygatans förlängning. Slutna fasader mot norr och öster skyddar mot trafikbullret medan byggnaden vänder en frikostig sida mot sydväst för balkonger och uterum. Sockelns tak kan användas för gemensam utemiljö. Fyra punkthus placeras utmed Barnhemsgatan. Punkthusens höjd står i relation till vilken höjd som bostadstornet får, maximalt får de bli 9-13 våningar höga. Ovanpå centrumbyggnaden planeras för takbostäder som vänder sig mot väster respektive söder.

 

Trafik

Med utgångspunkt i en genomsnittlig vardag skulle nettoeffekten av den skisserade centrumutbyggnaden bli lite drygt 20 000 fler bilrörelser till och från centrum – totalt skulle centrumområdet alstra drygt 30 000 bilrörelser. Prognosbild är hypotetisk då ett fullt utbyggt centrum beräknas vara i drift tidigast kring 2012.

 

Kollektivtrafik

Syftet är att inom en 20-årsperiod dubblera kollektivtrafik kan vändningen i Göteborgsområdet.För Knutpunkten är även cykel- och bilparkeringar samt väl utbyggt gång- och cykelnät av största vikt. Med en utveckling enligt K2020 beräknas Knutpunkt Mölndalsbro få 40 000 avstigande samt 40 000 påstigande per vardag, varav 30 000 är bytande.

 

Kultur

Integrerat med handelsytorna placeras kulturlokaler med bibliotek. Kulturen placeras i byggnadens övre plan inom den karaktäristiska spetsen som överbygger Knutpunkten. Kulturlokalerna nås via byggnadens inre stråk, bl.a. via ett ”kulturatrium” i den östra delen.

 

Parkeringsanläggningar

Parkeringen för handeln integreras i centrumbyggnaden där ca 2100 platser tillskapas i en källarvåning samt i fem terrasserade våningar ovan handeln. P-hus 5 plan plus källarplan ca 500 p-platser. Fristående parkeringsbyggnad kan uppföras utmed Åbybergsgatan.

Ordnad cykelparkering behövs även i nära anslutning till Knutpunkten för dess båda plan. Förslag till placering av cykelparkering inom centrum redovisas i Trafiktekniskt PM. Behovet har bedömts till mellan 500-700 platser.

 

Spårväg

Detaljplanen utformas för möjlighet att förlänga spårvägen förbi Mölndals centrum mot söder. Befintlig vändslinga bedöms då kunna flyttas till ett läge längre söderut samtidigt som det blir möjligt att försörja stora arbetsplatser söder om planområdet med kollektivtrafik. Planförslaget ger även möjlighet att ha kvar vändslingan i nuvarande läge.

 

Luftkvalitet

Mölndals centrums läge i anslutning till E6 innebär stor påverkan på luftkvaliteten inom området. Överskridande av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid kan befaras närmast E6 men också eventuellt längs Storgatan. Situationen bedömsdock förbättras i framtiden, även med ett utbyggt Mölndals centrum. Detaljplaneförslaget har bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning har upprättas.

 

Genomförandetid

Genomförandetiden är 7 år från det datum då planen vunnit laga kraft.

 

Vänsterpartiet Mölndal Tel 031-270679  Mobil 0703-504981. Webmaster  Skriv ut sidan