Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

Mobil 0709-802762

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

Från Pappersbruk till blandstad i framtagen Strukturplan

15-02-26

 

 

Strukturplanen är tagen av MölnDalas styrelse och kommer att tryckas upp och ligger nu klar för presentation.

Det är en intressant läsning för den som är intresserad. Här kommer att byggas 3000 lägenheter varav 30 procent hyresrätter, säger Jan Jonsson V, ledamot i MölnDalas fastighets AB.

 

Klicka på länken så kommer ni in på Strukturplanen, som nu är klar för presentation.

 

http://www.forsåker.se/ En övergripande presentation om området.

 

http://www.forsåker.se/engine/wp-content/uploads/2014/11/strukturplan_20150205.compressed.pdf

 

Planprogram för Forsåker

Godkännande av planprogram för Forsåker.pdf

För mer information kontakta Jan Jonsson (V)

 

 

En struktur-plan har tagits fram över det gamla Papy-rusområdet. I dag kallas området för Forsåkersom-rådet. Det gamla papp-ersbrukets omvandling fylls med nytt innehåll, där det kommer att byggas 3000 lägenhe-ter 70 procent borätter och 30 procent hyresrätter samt kommersiella fastigheter. Strukturplanen ger en intressant bild av hela Papyrusområdet och hur det kan utformas, bl.a. Mölndalsåns utvecklingsmöjligheter med bad inom området. Grönstråk med parker och framförallt kunna ta tillvara på gamla industrifastigheterna. En stor del kommer att rivas med start i januari 2015.

 

 

PAPYRUSOMRÅDET

Göteborg 2014-12-22 Revidering 2015-02-10

Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering

 

 

Se tidigare artikel

 


 

 

Omvandlingen av det anrika pappersbruket Papyrus pågår

13-10-21

 

Det pågående arbetet av Forsåkersområdet, före detta Papyrus, som skall omvandlas från äldre industriområde till en stadsmässig del av centrala Mölndal med boende, handel, närservice och arbetsplatser är ett digert projekt. Planmässigt kan det bli byggstart 2016. Säger Jan Jonsson (V), ledamot i styrelsen för MölnDala Fastighets AB, som rapporterar om det pågående arbetet.

 

Ett av det intressantaste uppdraget som jag innehaft under de år som jag haft uppdrag för Vänsterpartiet säger Jan Jonsson som själv arbetat på pappersbruket i 40 år. Att omvandla det anrika pappersbruket till en blandstad tarvar en hel del. I vart fall har vi kommit en bit på vägen och förhoppningsvis skall kanske byggstart ske 2016.

 

Mölndals stad vill skapa en stadsdel som blir en plats för det goda livet i en tät struktur med blandad bebyggelse och blandade funktioner. Det kommunägda bolaget MölnDala Fastighets AB har en betydande roll i arbetet med att utveckla Forsåkersområdet. Bolaget har mandat att företräda Mölndals stad i rollen som exploatör i utvecklingen av området.

 

Måndag den 17 juni var det start av Forsåkers omvandling till en ny stadsdel.

De sju företag som är exploateringskonsortiet för utveckling av Forsåkersområdet, samlades för att med var sitt spett bryta nya mark. Efter denna markering hade alla personer som kommer att delta i projektet en tvådagars genomgång av alla de förutsättningar vi ska bearbeta under det kommande året. De sju företag som ingår är MölnDala Fastighets AB, Aspelin Ramm, Bygg Vesta, PEAB, Trollängen, Veidekke samt Wallenstam.

Utöver den tilldelning av byggrätter dessa företag får, behåller MölnDala Fastighets AB cirka 20 % av alla byggrätter. MölndalsBostäder AB kommer att i samarbete med oss ansvar för planering och exploatering av del av dessa. Övriga kan fördelas till mindre företag när planarbetet är färdigt. Intresset att medverka i utveckling av Forsåker är stort. Efter inbjudan förra året fick man 18 intresseanmälningar.

 

Bakgrundshistorik
Mölndals stads köp av Forsåkersområdet har sin grund i dess strategiska läge och för att det har förutsättningar för en god stadsutveckling. I samband med planeringen vill staden också säkra utrymme för en genomtänkt utveckling av nödvändiga biltrafikleder och järnvägar samt förbättra möjligheterna att nå Mölndals centrum och andra kringliggande stadsdelar. Forsåkersområdet ligger nära goda kommunikationer och Mölndalsåns slingrande lopp genom området är en stor tillgång.

 

MölnDala Fastighets AB är helägt av Mölndals stad. Bolaget ska leda planering, utveckling och exploatering av f d pappersbruket i centrala Mölndal. Området, som är ca 24 ha, kommer att gå igenom en omfattande omvandling till en av de mest spännande stadsmiljöerna i Göteborgsregionen. I framtiden erbjuder området ett boende i cityläge med blandstadskaraktär där kreativitet och engagemang bidrar till en dynamisk utveckling av Mölndal.

 

Nu börjar det mer konkreta arbetet att utveckla området

Efter att exploateringskonsortiet för Forsåkersområdet är bildat börjar det mer konkreta arbetet att utveckla området. Just nu arbetar man med flera grundläggande utredningar som behövs inför det kommande detaljplanearbetet. Det är utredningar som framförallt belyser förutsättningarna när det gäller risk, buller och luftmiljö. I det ingår också att ta fram ett underlag angående vattenflöden i Mölndalsån.

 

Trafikprognos

Vi har också tillsammans med Mölndals stad börjat studera förutsättningarna för en utbyggnad av infrastrukturen för området, ett första steg är en trafikprognos som blir klar under hösten. Den prognosen är viktig för att kunna bedöma behovet av en ny bro över motorväg och järnväg.

 

Vad skall bevaras

En detaljerad kartläggning av befintliga byggnader inom området pågår. Den är viktig att göra för att bedöma hur de tidigare beslutade rivningarna ska genomföras.

 

Upplåtelseformer för bostäder

Det ska finnas en variation av upplåtelseformer inom Forsåker. Inom stadsdelen bör minst 25 % av alla bostäder upplåtas med hyresrätt. Vad man ser nu är det troligt att det kan bli upp till mellan 30-35 procent hyresrätter. Resterande bostäder upplåts som bostadsrätter och äganderätter.

 

Detta är i stora drag som pågår och det kommer att ta tid att få det gamla bruksområdet att bli en stadsdel med verksamheter och bostäder samt offentliga inrättningar. Kanske kan starten att bygga på området ske 2016 om allt går vägen.

 

För mer information om kontakta

Jan Jonsson (V) ledamot i MölnDalas bolagsstyrelse.

 

 


 

 

Papyrusområdet vår stads största byggprojekt

11-08-18

 

Att besöka det ned-lagda pappersbruket som skall bebyggas med en så kallad blandstad av bostäder och verksamheter kan tyckas konstigt. I all synnerhet då man själv har arbetat där i många år och följt brukets utvecklingen, skriver Jan Jonsson (V) ledamot i styrelsen för MölnDala Fastighets AB.

Bild: Från trekanten som platsen heter.

 

Papyrusområdet - en presentation 2012.

Gatunamn på Forsåkersområdet 12-04-20 av Jan Jonsson (V)

Mölndals stad köper det gamla pappersbrukets mark och en epok går ur tiden en sammanställning av Jan Jonsson

MölnDala fastighets AB

 

MölnDala Fastighets AB som är ett helägt kommunalt bolag, som startade upp vid årsskiftet har fått i uppdrag att komma med idéer och utveckla hela området, som består av industrimarken där bruket ligger och trädgården ända bort till Forsåkersgatan.

17 augusti gjorde styrelsen för MölnDala, samt som gäst, arkitekt Gert Wingårdh en rundvandring på Papyrus industriområde för att ta till oss områdets karaktär och utvecklingsmöjligheterna.

 

                          Till vänster kartongbrukets byggnader bort över ettagången.

Mölndals stad köpte all mark under hösten 2009

Dels fabriksområdet som Klippan Mölndal Fastigheter AB ägde för en kostnad på 165 miljoner med 176 651 kvadratmeter och dels trädgårdsområdet som JM Älta Holding AB ägde med fastigheterna via Kvarnfallet Mölndal AB för 25,6 miljoner med 55 000 kvadratmeter.

 

Det är ett betydande markområde att fundera över hur man skall utveckla och ändå kunna behålla identiteten vid en kommande bebyggelse. Styrelsen har vart på besök i Jönköping, forna tändsticksfabriken som omvandlats till en stadsdel och i Loma där tillverkade eternit som till slut upphörde och har kunnat utveckla till en fantastisk havsnära stadsdel.

Områdena ger en försmak om omfattningen från idé till färdig stadsdel.

 

 

Mölndalsåns, som rinner igenom fabriksområdet.

Det stora bekymret är infrastrukturen

Det stora bekymret är infrastrukturen – hur skall tillfart- och utfartsvägarna gå. Området ner efter Nämndemansgatan kommer att upptas av ytterligare järnvägsspår så att gatan kommer att försvinna. Ett antal förslag har diskuteras som tarvar en del fantasi. I vart fall måste en ny bro över järnvägen tas fram för att komma ut. Vidare kan det finnas möjligheter att få ta i anspråk nedre delen av parken utefter Nämndemansgatan och komma ut vid befintlig rondell på Mölndalsbro Kvarnbygatan. Allt är i bara tankegods men är fullt möjligt att genomföra. Att tala om dollarförslaget som för många år sedan avsågs att bli en överbyggnad mellan Knarrhögsgatan och fram till befintlig Mölndalsbro, kunde vara ett bra alternativ och lösa alla problem, men av kostnadsskäl inte möjliga att genomföra. Däremot enklare lösningar som nämnts kan genomföras.

 

Det som besöket den 17 augusti hade för avsikt var att på plats se hur fastighetsbeståndet var i beskaffenhet. Finns det möjligheter att kunna bevara några av fabriksfastigheterna och eventuellt göra påbyggnader för att ha kvar identiteten av området. Vidare utformningen av framkomligheten genom fabriksområdet, med tanke blandstadens utformning. Mycket intressanta tankegångar och möjligheter kan kanske framöver realiseras. För att människor av olika inkomstklasser skall ha möjlighet att bo i området, får inte ombyggnaden bli orealistisk dyr. Ombyggnation blir alltid dyrare, men skapar höga boendekostnader medan nybyggnation blir billigare. Nåja, det handlar om en avvägning mellan rivning och bevarande. I vart fall kommer byggnationen nedefter Nämndemansgatan har karaktären av verksamheter och in i området utvecklas bostadsbyggnation.

 

Det finns hur mycket som helst som kan göras och allt mer formas idéer och förslag som till slut genererar till en ny stadsdel som förmodligen kommer att kallas Papyrusområdet. Något som är intressant är Mölndalsån som rinner igenom området och kan tas tillvara och lyfta områdets karaktär med promenadstråk i området.

Från Kraftcentralen - en katedral.

 

Bifogar bilder som tillhör Jan Jonsson, från området som det ser ut i dag.

Jan Jonsson (V) styrelseledamot i MölnDala AB.

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2013 Copyright © Webmaster 0703-504981.